10 JAAR RON GASTROBAR

Privacystatement Gastrobar

Dit is het Privacystatement van Ron Gastrobar Groep B.V. (Kvk: 84358602) en haar dochtermaatschappijen: Klutsei BV 57364109 (h.o.d.n. Ron Gastrobar), Foe-Yong-Hai BV 62590200 (h.o.d.n. Ron Gastrobar Oriental), Tjeplok BV 65246799 (h.o.d.n. Ron Gastrobar Indonesia), Ron Gastrobar Groep BV, Scharrelei BV 67906907 (h.o.d.n. Ron Blaauw Central Station), Eierdoos BV 84359730 (h.o.d.n. Ron Gastrobar At Home), Telor Pedis 76307794 (h.o.d.n. Ron Gastrobar Indonesia Laren), (hierna allen te noemen: ‘Gastrobar’). Dit privacystatement is van toepassing op al onze gasten, leveranciers, websitebezoekers en sollicitanten. In dit privacystatement geven we u inzicht in de wijze waarop Gastrobar omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voorop staat dat Gastrobar veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien de identiteit van deze persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning direct of indirect vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Afhankelijk van de situatie, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u, onder andere:

Wanneer u een reservering maakt
U kunt zowel online, per e-mail als telefonisch een reservering maken bij onze restaurants. Bij het maken van een reservering verwerken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Indien u speciale dieetwensen, allergieën, of andere opmerkingen hebt, registreren wij ook die gegevens. Indien u een aanbetaling dient te doen, verwerken wij uw betalings- en factuurgegevens. 

Wanneer u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief
U kunt zich op onze website en tijdens het maken van een reservering, aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval registreren wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Wanneer u een van onze restaurants bezoekt
Indien wij met u  overeenkomen dat u onze rekening niet voldoet bij het verlaten van ons restaurant, maar op een later moment, registreren wij gegevens zodat wij u kunnen identificeren en u een factuur kunnen sturen. Overigens is deze wijze van betalen alleen mogelijk indien wij dat met u hebben afgesproken. De gegevens die wij in een dergelijk geval registreren zijn: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, en overige betalings- en factuurgegevens.

Gastrobar maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar medewerkers en bezoekers, alsmede om diefstal van haar eigendommen tegen te gaan. Deze camera’s zijn als zodanig herkenbaar en bevinden zich in de gangen, bij de voordeur en bij de kassa’s.

Wanneer u onze leverancier bent of wanneer u een bestelling in onze webshop plaatst
Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Datzelfde geldt indien u een bestelling in onze webshop plaatst. In beide gevallen verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens.

Wanneer u bij ons solliciteert
Indien u solliciteert bij Gastrobar, worden onder andere uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres en curriculum vitae (cv) verzameld.

Wanneer u onze website bezoekt
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Gastrobar plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
Gastrobar maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Social media
Gastrobar maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op onze website zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Gastrobar houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer:

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Gastrobar de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Gastrobar.

De gegevens die wij van u ontvangen in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd, indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Gastrobar uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Indien u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij de gegevens die wij voor het versturen daarvan nodig hebben tot het moment dat u zich voor onze nieuwsbrief afmeldt.

Camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard.

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder meer de volgende partijen verstrekken:

– Google Inc., in verband met het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service;

– The Rocket Science Group, LLC in verband met het gebruik van Mailchimp, een e-mailmarketing-service voor onze nieuwsbrieven;

– Formitable BV, in verband met het gebruik van een reserveringsmodule van Formitable en de technische ondersteuning daarvan.

– Restau BV, in verband met het gebruik van Magic Hospitality Manager, een service die onze administratieve processen ondersteunt. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Gastrobar uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Met het bedrijf

Door Gastrobar ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER. Een uitzondering hierop geldt voor de hierboven genoemde ontvangers Google Inc. en The Rocket Science Group LLC., nu deze bedrijven zich in de Verenigde Staten bevinden. Beide bedrijven hebben zich aangemeld bij bij het EU-VS Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Uw rechten

Verzet
U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar pr@rongastrobar.nl. Gastrobar zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar pr@rongastrobar.nl. Gastrobar zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Gastrobarde verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit
Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar pr@rongastrobar.nl. Gastrobar zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten
Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

Gastrobar heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijziging privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op onze website. Houdt de website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt in juli 2019.

Contactgegevens

Ron Gastrobar Groep
Verrijn Stuartweg 30b
1112 AX Diemen
pr@rongastrobar.nl.

For any questions about our privacy policy, please do not hesitate to contact us.